Mendekoste eguna

Lehen irakurgaia :

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion bezala.
5 Egun heietan Judu jainkozale ainitz bazen Jerusalemen,
zerupean diren herrialde guzietarik etorriak.
6 Harrabots hura entzutean, jendetza handia bildu zen harat,
eta harriturik zauden,
nork bere hizkuntzan mintzatzen entzuten baitzituen.
7 Harriturik eta xoraturik, erraiten zuten :
“ Mintzo diren horiek, ez ote dira denak Galilearrak?
8 Gutarik bakotxak nolaz entzuten ditu bere ama-hizkuntzan?
9 Badira gurekin Partiar, Mediar, eta Elamdarrak;
Mesopotamian, Judean eta Kapadozian,
Itsas Beltzaren hegietan, Azian bizi direnak ere;
10 badira Frigia eta Panfiliakoak, Egipto
eta Zirene inguruko Libia aldekoak, bai eta Erromatarrak ere;
11 eta denek , Judu eta judu-berri, Kretar eta Arabiar,
gure hizkuntzetan aditzen ditugu Jainkoaren miragarriak aipatzen.”

Giristinoen besta izan aintzin, Mendekoste Juduen besta bat zen. Eta Juduen besta bat izan aintzin, laborantzako besta zen, uztaren bururatzearen ospatzeko. Besta bat noiz sortu den ez da sekulan xuxen jakiten ahal : ixtorian zehar, ohidura batzuren arrastoak agertzen dira, han eta hemen. Mendekoste bestarentzat, hastapenean aurkitzen da laborantza besta bat eta polliki polliki Elkargoaren oroitzapenak xertatu bezala dira, izpiritual maileraino. Erran dezagun Bazko bestarentzat gertatu dena Mendekostetako bestarentzat berdin izan dela.
Mois aintzin, Bazko besta egiten zen. Laborariek eta abere-hazlek beren ohidurak bazituzten udaberrikari. Menturaz, bi besta horien artean, lehena udaberriko uzta hastean eta bertzea uzta bururatzean. Bien artean sei-zortzi aste ziren. Jalgitza liburuak dio Egiptotik ateratzea Bazko bestarekin egin zela. Ordutik, udaberrikari egiten ziren ohidurak, Jainkoak bere populua nola askatu zuen ospatzen zen. Hola Bazko bilakatu zen Egiptotik ateratzearen ospakizuna. Gisa berean, Jalgitza liburuak erraiten du Jainkoak Moiseri manamenduak eman ziozkala Egiptotik ateratu ondoan. Ondorioz, uzta besta aldatu da eta legearen emaitza bilakatu. Ondotik bi besta horieri beren egunak emanak izan zaizkiote, zazpi aste emanez bat bertzearen artean.
Geroztik Izraelek lokarri sakona aurkitu du bien artean : Bazko, esklabotasunetik ateratzea, bainan esklabotasuna ez da bakarrik gorputzarena. Beraz, Mendekoste, Lege emaitzaren besta, izpiritual azkatasuna izan da. (Izraelek dio Legea azkatasunaren bidea dela).
Kristoren denboran, Juduen Mendekoste hori, legearen emaitzaren besta, besta guziz premiatsua zen : Jerusalemerat beilaz joaiteko urteko hiru bestetarik bat. Egungo irakurgaiak hori oroitarazten du hastapenean : „Mendekoste eguna etorri zenean, toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.“ Luk Jesusen dizipuluez mintzo da, bainan testoak erraiten du ere herri guzia jendez betea zela, toki guzietarik etorriak : „Egun heietan Judu jainkozale ainitz bazen Jerusalemen, zerupean diren herrialde guzietarik etorriak“. Jesus hil zen urtean sekulako jendealdia bazen beraz Jerusalemen. Nahitara erraiten da Jesus „hil zen“ urtea, haren pizteaz mintzatu gabe, zeren pizte hori ixiltasunean dago oraino. Jerusalemerat etorri diren jende horiek ez dakite ez nor den Jesus hori, ez zer gertatu zaion.
Dizipuluentzat, urte hortako Mendekostea ez da bertze urtetakoa bezalakoa. Heientzat, deus ez da berdin. Alabainan ez dakite batere zer gertatuko den. Ongi konpreniarazteko egiazki zer gertatu den, Lukek preseski kondatzen du gertakaria. Testamendu Zaharraren hiru testo aipatzen ditu : Legearen emaitza Zinai mendiaren gainean; Joel profetaren hitza; Babel dorrearen ixtorioa.
Zinai mendian gertatua : suzko mihiak, arrabots „Haize azkar baten ufa iduria“: Jainko Jauna su baten erdian agertu zen, suaren kea altxatu zen labe bateko iduri, eta mendi guzia daldaratu zen. Mois Jainkoari mintzatu zen eta Jaunak erantzun emaiten zion ortzi-karraskan. Gertakari hau aipatuz, Lukek adiarazi nahi du urte hortako Mendekoste hori Zinai berri bat dela. Bere Legea populuari eman zion bezala, Jainkoak bere Izpiritua emaiten dio orain. Jaunaren Legea, harrizko lauzetan izkiriatu zen lehen; orain jendearen bihotzetan emana da.
Bigarrenekorik, Lukek Joel profeta aipatzen du. „Ene izpiritua denetan zabalduko dut” dio Jaunak. Eta hemen, herrialde guzietarik etorri direnak kondatzen ditu “zerupean diren herrialde guzietarik etorriak”.
Azkenekorik, Babeleko gertakaria. Lehen egintza: jende guziek hizkuntza bera zuten. Obra haundi bat egitea erabaki zuten: animaleko dorre bat! Orduan Jainkoak hizkuntzak nahasten ditu. Ez dute gehiago elgar ulertzen ahal.
Zer pentsa gertakari huntaz ? Jainkoak gure ongia nahi duenaz geroz, ez da pentsatzen ahal gu makurtzeko egin duela gauza hori. Jainkoa gure artean sartzen da zerbait konpreniarazteko. Zer litaike ulertu behar duguna ? Asmu bakar bat ukaitea ez dela bide ona. Elkartasuna bilatzea, gauza ona da, bainan elkartasuna desberdintasunarekin egina da. Batasuna ez da berdintasuna. Batasuna ez da berdintasunean. Maitasunaren batasuna desberdintasunean da.
Babelen gizarteak desberdintasuna ikasten du; Mendekostez, desberdintasunaren bidez den batasuna ikasten du. Ordutik, zerupean diren herrialde guziek beren desberdintasunezko mintzaira guzietan aipatzen dute mezu bakar hau: Jainkoaren egintzak miragarriak dira .

 

 

Salmoa 103

Leloa: Jainkoa, zure Izpiritua igor guri,
Mundu guzia dadin berri!


Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari:
Handi zare zu handi, Jainkoa, izigarri!
Zein diren nasai zure egintzak, Jainko Jauna,
Zuk egin hoitaz lurra betea dago dena.

Begitartea zuk gordetzean, denen lotsa,
Zuk hatsa kenduz, heien gorputza zer errautsa!
Berpizten dira zuk igortzean zure hatsa,
Eta betbetan berritua da mundu hitsa.

Jainko Jaunari betiereko laudorio,
Moldatu hoitan duela beti bozkario.
Nik diotana izan bekio laketgarri:
Jainkoa baitan duket nik beti boz-iturri.

Egungo salmoa, laudoriozko salmo bat da. Ez da harrigarri Mendekostez irakurtzea. Lukek Apostoluen Egintzetan kondatzen du nola Apostoluek, Mendekoste goizean, Izpiritu saindua beren baitan zutela, Jainkoaren miragarriak aipatzen zituzten, hizkuntza guzietan. Ez da fededun izan behar kreazionearen aintzinean miretsia egoiteko. Herrialde guzietan aurkitzen dira olerki ederrak naturaren edertasuna goraipatzen dutenak.
Mirestearen hizkuntza berdina da munduan zehar. Bainan desberdintasunak ere badira, eta horiek dira interesgarriak : horiek dira Elkargoaren populuari egin goiargiaren herrestoak.
Lehen desberdintasuna, baitezpadakoa Izraelen fedearentzat : Jainkoa Jainko da, ez da bertze Jainkorik. Ohargarri da Hasiera liburuan iduzkia eta ilargia ez dira jainko, argiak dira, bertzerik ez. Kreaturak dira hek ere, bertso batek erraiten duen bezala: “Zuk Jauna, egunak seinalatzen dituen ilargia egin zinuen eta ere iduzkia, ilargiaren sartzea dakiena.” Jainkoa da egiazki denen egile eta hitzek hori erakusten dute: “handi zare zu handi, Jainkoa, izigarri“.
Bigarren desberdintasuna: Kreazionea ona da. Oihartzun bat litake Hasiera liburuan kausitzen den errepika : „eta Jainkoak ikusi zuen ongi zela“. 103. salmo hau Hasierako ixtorioa bezala egina da: kreazioneko sei egunak ditu aipatzen, bat bertzearen ondotik, lerro lerro, gizona eta emaztea emanez buru, Jainkoaren hatsarekin.
Hirugarren desberdintasuna: kreazionea ez da lehengo denborakoa. Jainkoak ez du mundua egin eta bere gisa utzi. Lokarri bat bada beti Jainkoa eta kreaturen artean. Erraiten dugularik „Sinesten dut Jainkoa baitan , zeruaren eta lurraren kreatzailean“, ez dugu bakarrik lehengoa aitortzen, bainan Haren menpean girela beti onartzen. „Begitartea zuk gordetzean, denen lotsa, zuk hatsa kenduz , heien gorputza zer errautsa! Berpizten dira zuk igortzean zure hatsa, eta betbetan berritua da mundu hitsa.“
Bertze berezitasun bat Izraelen fedean: kreazionearen buruan, gizona eta emaztea. Kreazionearen erregetasuna ukan dute, Jainkoaren hatsaren medioz. Holako gauza harrigarri bat gogoratzeko behar zen goiargi bat. Hau da ospatzen Mendekostez : gu baitan den Jainkoaren Izpiritua dardarikatzen da Jainkoaren izaitean : „Moldatu hoitan duela beti bozkario...Jainkoa baitan duket nik beti boz-iturri.“

Bigarren irakurgaia

(Izpirituak seme egiten gaitu)

Jondoni Paulok Erromanoeri 8, 8-17

Haurrideak,
8 haragiaren arabera dabiltzanek, Jainkoari ezin kausi.
9 Zuek, aldiz, ez zabiltzate haragiaren arabera,
bainan Izpirituaren arabera,
Jainkoaren Izpiritua zuen baitan denaz geroz.
Norbaitek Kristoren Izpiritua ez badu, hori ez da Kristorena.
10 Bainan zuen baitan balinbada Kristo,
zuen gorputza hila izana gatik ere bekatuaz,
Izpirituak bizia emaiten dautzue, zuzentasunari esker.
11 Jesus hilen artetik piztu duenaren Izpiritua zuen baitan bizi bada,
hilen artetik Jesus piztu zuenak
zuen gorputz hilkorrak ere biziaraziko ditu
zuen baitan bizi den Izpirituaren bitartez.
12 Zorretan gaude beraz, haurrideak, bainan ez haragiaren alderat,
haren arabera bizitzeko.
13 Horrela bizi bazirezte, hilen zirezte;
bainan, Izpirituaren bidez
giza egintza gaixtoak hiltzen baditutzue, biziko zirezte.
14 Jainkoaren Izpirituak gidatzen dituenak,
heiek dira Jainkoaren seme.
15 Ez duzue ukan esklabo egiten zaituzten izpiritua,
oraino beldurrean bizitzeko;
seme egiten zaituzten Izpiritua duzue ukan:
eta Izpiritu horren bidez “ Abba..Aita! ” erranez
oihu egiten diogu Jainkoari.
16 Beraz, Izpiritu Sainduak berak aitortzen dio gure izpirituari
Jainkoaren haur girela.
17 Eta haur bagira, ondoko ere gira,
Jainkoaren ondoko eta Kristorekin batean ondoko;
harekin sofritzen badugu, aintzan ere harekin izaiteko.

Testo hunen zailtasun haundiena « haragia » hitzean da. Jondoni Pauloren denboran eta gure mendean hitz horrek ez du sentsu bera. Gorputza edo haragia eta izpiritua edo arima erabiltzen ditugu, bat bertzearen kontra. Jondoni Paulo mintzo delarik ez ditu horiek bat bertzearen kontra emaiten . Jondoni Paulok aipatzen duen haragia ez da guk deitzen dugun gorputza ; aipatzen duen izpiritua, ez da guk deitzen dugun arima. Ez ditu bi hitz emaiten bat bertzearen kontra, bainan bi erran-molde : « haragiaren arabera dabiltzanak » eta « Izpirituaren arabera dabiltzanak ». Jondoni Paulontzat, bi bizi-molde edo bi nagusiren artean dugu hautua egin behar.
Haragiaren arabera bizitzea, Jainkoarenganik urrun bizitzea da Jondoni Paulontzat, gure adimenaren mugetan eta gure gizadiaren indarren mugetan bizitzea. « Haragia » edo bekatua elgarrekin emaiten ditu, Jainkoaren kontra izaitea bezala, konfiantxa eskasean. Desertuko bizian, eguneroko hersturetan, bereziki gose eta egarrian, Izraeltarrek uste zuten Jainkoak beren ber utzi zituela eta xede gaixtoetan zabilala. Gisa berean Adamek uste zuen Jainkoak eman ziozkan mugak haren kontra zirela, eta desobeditu zion. « Konfiantxa » betiko arazoa da, lehengoa eta oraikoa, hoinbertzetainokoa nun deitzen dugun „hastapeneko“ edo „sortzekoa“.
Izpirituaren arabera bizitzea, aldiz, Hura dela gidari onartzea da. Jondoni Paulok dio « Zuek aldiz ez zabiltzate haragiaren arabera, bainan Izpirituaren arabera, Jainkoaren Izpiritua zuen baitan denaz geroz. » « Zuen baitan », Jondoni Paulok hiru aldiz erabiltzen du. Ezekiel profetak zion : “Zuen baitan emanen dut ene Izpiritua eta biziko zirezte“. Bataioaz geroztik, dio Paulok, „Jainkoaren Izpiritua gu baitan dago“. Izpirituaren egoitzak bilakatu gira: Harek du manatzen. Hura da etxeko jaun.
Hori erranez geroz, fededunaren baitan sartzen dela aitortzen dugu, indar emaiteko eta Kristoren baitan eginak gure baitan ere egiteko : « Jesus hilen artetik piztu duenaren Izpiritua zuen baitan bizi bada, hilen artetik Jesus piztu zuenak zuen gorputz hilkorrak ere biziaraziko ditu zuen baitan bizi den Izpirituaren bitartez. » Gure gorputz hilkorretan biziz oraino, Kristoren Izpirituaz bizitzen ahal gira jadanik. Jondoni Paulok Erromanoeri dio « Jainkoak bere maitasuna bihotzerat ixuri baitauku, berak eman Izpiritu Sainduaren bidez. » Eta Galaziarreri idazten diote zoin diren Izpirituaren fruituak : « Maitasuna, bozkarioa, bakea, pazientzia, bihotz ona, onginahia, leialtasuna, eztitasuna, bere buruaren jabe izaitea ». Bertzeekin nolako lotura dugun, halakoa dugu Jainkoarekin.
Gure bizian nork manatzen du ? Zerk gaitu mugiarazten ? Jondoni Pauloren arabera, edo haragia da nagusi, edo Izpirituaren arabera bizitzea hau da : „Maitasuna, bozkarioa, bakea, pazientzia, bihotz ona, onginahia, leialtasuna, eztitasuna, bere buruaren jabe izaitea“ eta hori egun guzietako bizian. Haragiaren arabera bizitzea aldiz, ezazoltasuna edo herra. Bertzela erraiteko, Izpirituaren arabera bizitzea hau da bertzeeri buruz bizitzea da; haragiaren arabera bizitzea guhauren burua bakarrik ikustea.

 

Veni Sancte Spiritus


Zato Izpiritua,        Lan aldietan pausu         Garbi lohitsu dena,
Eta guri zerutik      Kar aldietan bake,          Ihinzta idor dena
Igor zure argia!     Nigar minetan gozo!      Senda zaurturik dena.

Zato beharren aita,    Oi argi dohatsua,          Hunki gogor dagona,
Zato dohain emaile,   Bete bihotz barnea       Susta hotzik dagona
Zato bihotz-argia!      Fededun guzieri!          Xuxen makur doana.

Minen eztitzailea,             Zure laguntza gabe         Eman fededuneri,
Arimen baitan zauden     Ez da deus gizonean        Dena zuri baitaude,
Arintzaile gozoa.               Deus hobengabe denik.   Zazpi dohain sainduak.


                     

Jesu Kristoren Ebanjelioa
jondoni Joaniren liburutik 14, 15-16. 23b-26


Mundu huntarik bere Aitarenganat zoanean
Jesusek bere dizipulueri erran zioten:
15 “ Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue.
16 Nik Aita otoiztuko dut,
eta beste Laguntzaile bat emanen dautzue,
betiko zuekin izanen dena : Egiaren Izpiritua.
23 Maite nauenak begiratuko du nere hitza;
nere Aitak maitatuko du,
harenganat etorriko gira
eta haren baitan eginen gure egoitza.
24 Maite ez nauenak ez ditu nere hitzak begiratzen.
Eta entzuten duzuen hitza ez da nerea:
igorri nauen Aitarena da.
25 Horiek oro erraiten dauzkitzuet, zuekin naizen artean.
26 Bainan Aitak Laguntzailea, Izpiritu Saindua
igorriko dautzue nere izenean,
eta harek dena irakatsiko dautzue,
eta nik erran guzia orroitaraziko.

Duela hamabortz egun, ebanjelio bera irakurtu dugu, bainan gaur ospatzen den Mendekosteko testoekin, argi berezi bat emaiten du. Hala-nola, Izpirituaren dohainaren bestakari, ebanjelioa amodioz baizik ez da mintzo. Maizenik Izpirituaz mintzo gira harek eman pentsaketak, ideiak, adimen edo ezagutzak gogoratuz. Hemen Jesusek erraiten dauku Jainkoaren Izpiritua amodio dela.
Ebanjelio huntan Jainkoarekin eta gure haurrideekin ditugun harremanak Jesusek elgarrekin lotzen ditu : „Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue“ eta haren manamendua ongi ezagutua da „ene manamendua hau da: elgar maita zazue, nik maitatu zaituztedan bezala“.
Horrengatik lerro hau : “Maite banauzue nere manamenduak begiratuko ditutzue“ itzultzen ahal da erranez : maite banauzue bertzeen zerbitzari bilakatuko zirezte. Jainkoa maitatzea eta haurrideak maitatzea ez dira berexten ahal; Jainkoari buruz dugun amodioaren kalitatea bertzeen alde dugun amodioaren neurriarekin estimatzen da. Hola itzultzen ahal dugu lerro hau „maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue“. Bestela erran : ez badituzue zuen haurrideak zerbitzatzen, ez erran maite nauzuela.
Urruntxago Jesusek gisako erran bat badu: „Maite nauenak begiratuko du nere hitza; nere aitak maitatuko du, harenganat etorriko gira eta haren baitan eginen gure egoitza“Horek ez du erran nahi ez bagira gure haurriden zerbitzari gure zeruko Aitak ez gaituela maitatzen ahal! Jainkoak ez du gurekin holako traturik. Urrikalmenduaren berezitasuna beharretan direneri hurbil izaitea da eta haundia da gure amodio gabezia.
Jondoni Paulok erraiten du egungo bigarren irakurgaian: „Ez duzue ukan esklabo egiten zaituzten izpiritua oraino beldurrean bizitzeko; seme-alabak egiten zaituzten Izpiritua duzue ukan“. Ez dugu beraz Jainkoaren beldurrik. „Nik Aita otoiztuko dut, eta beste Laguntzaile bat emanen dautzue“ dio Jesusek. Guri buruz da laguntza hori, zeren maizenik ez baigira ausartatzen laguntza ekartzera bertzeri, pentsatzen dugulakotz gure ahala arras ahula dela. „Zer dira lau ogi eta bortz arrain hoinbertze jenderentzat ?“ Laguntza beharretan gira gure begiak idekitzeko bertzeeri buruz.